Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Hasiči

Sbor Dobrovolných Hasičů Kvasiny byl založen ustavující schůzí dne 12. června 1881

V současné době má 80 členů.

znak SDH Kvasiny

VÝBOR SDH KVASINY

 • starosta: Michal Kubec
 • náměstek: Vladimír Skokan
 • jednatelka: Lenka Chocholoušová
 • velitel: Vladimír Skokan
 • preventista: Karel Chocholouš
 • hospodářka: Jana Bártová
 • kronikářka: Lenka Chocholoušová
 • vedoucí kolektivu mládeže: Karel Chocholouš
 • člen výboru: Luboš Effenberk
 • člen výboru: Luboš Šmída
 • člen výboru: Josef Tomáš
 • člen výboru: Jana Šílová
 • člen výboru: Jana Brožová
 • revizor: Karel Roleček

adresa: Kvasiny 426

              Kvasiny, 517 02

              IČO: 64225135

HISTORIE SBORU

Jan Dvořák a Josef Nosek čp.75, rok 1935  Po vzoru ostatních pokrokových obcí se rozhodla obecní rada v Kvasinách založit Sbor dobrovolných hasičů a to 12.června 1881 na ustavující schůzi, kde se přihlásilo 25 občanů za činné členy a 17 za členy zakládající. V té době byla většina kvasinských občanů pojištěna pro případ požáru u Vzájemně se podporujících spolku Spy. Ten také zapůjčoval stroje a výzbroj do obcí jejichž občané byli ve větším počtu u něho pojištěny. Proto starosta obce pan Alois Štangler požádal vedení spolku o zapůjčení výzbroje. Jeho žádosti bylo vyhověno a touto cestou se do obce Kvasiny dostal dvoukolový stroj a vyzbroj pro 25 mužů. Tím to se nově založený sbor zavázal pracovat podle stanov, které pojišťovací spolek vydal. Prvním velitelem sboru se stal mlynář Václav Malý, náměstkem se stal Josef Šefc a pokladníkem Alois Štangler. Všechna hasičská cvičení se konala pod jeho dozorem. Velké nadšení členů, jejich píle a obětavost, přispěla k tomu, že Kvasinský hasičský sbor v krátké době mohl čestně vystupovat na veřejných cvičeních, tak i zasahovat u požárů. Již ke konci roku zasahovali při požáru kůlny a stavení Pana Františka Ehla č.p.21.

  Vzhledem k rozsáhlosti obce byl jeden stroj jen malou oporou proti nebezpečí ohně v obci. Proto výbor požádal majitele panství barona Hupmanna, aby zapůjčil stroj, který nečinně ležel v zámku. Žádosti bylo vyhověno a tak jeden stroj byl nyní k dispozici v horní části obce a druhý měl stanoviště v dolní části obce. Velitel sboru nechal dle vlastních návrhů vyhotovit i praktické náčiní, které bylo vyznamenáno při krajských výstavách v Jaroměři a Dobrušce.

  V roce 1894 byl zapůjčený stroj vrácen do Spech, a proto obec v roce 1895 zakoupila stříkačku i vyzbroj od firmy Smekal a nový majitel zámku baron Konigswarter zapůjčený zámecký stroj sboru daroval. Nový majitel panství zřídil také v roce 1895 vlastní zámecký hasičský sbor, který měl za úkol chránit především jeho majetek a panství. Tento sbor se skládal z dvaceti mužů a tvořil část Sboru dobrovolných hasičů obce Kvasiny, jehož velitel byl přímo podřízen veliteli sboru dobrovolných hasičů v Kvasinách, ten se staral i o jejich výcvik. Veškeré vybavení a zařízení zámeckého sboru včetně stroje a stejnokrojů zakoupil majitel panství. V roce 1900 se potom tento soukromý sbor přeměnil ve sbor dobrovolný a stal se stejně jako obecní sbor členem župy „Stráž na východě“.

  Po vypuknutí 1. světové války byla činnost sboru vážně podlomena. Sbory se musely dát do služeb rakouského Červeného kříže, zbylí členové se cvičili v odnášení raněných. V blízké Solnici byl zřízen lazaret, kam 31. října 1914 přišlo prvních 33 raněných vojáků. Z členů našeho hasičského sboru narukovalo do války 23 mužů, z nichž dva se již nevrátili. Po ukončení války byla obnovena činnost sboru v plném rozsahu a v roce 1920 měl sbor již 30 členů. V červenci 1923 se Praze konal velký hasičský sjezd, kterého se od nás zúčastnilo 12 členů. 24. července 1927 byl odhalen uprostřed obce pomník padlým v 1. světové válce, postavený péčí hasičského sboru v Kvasinách.

  V roce 1928 se 14 mužů a jedna žena zúčastnilvýbor hasičské župy o sjezdu slovanského hasičstva. 25.května 1934 sbor zakoupil novou motorovou stříkačku od firmy V. Ing. Stratílek z Vysokého Mýta se 100 m hadic. Jako proti hodnota byla firmě předána stará stříkačka. 15. července 1935 uspořádala župní hasičská jednota „stráž na východě“ svůj 31. župní sjezd v Kvasinách, kterého se účastnilo 329 členů ze třiceti hasičských sborů.

  Po celou dobu okupace byla činnost sboru udržována jen pasivně, byly prováděny prohlídky požárních závad v domech a spolková činnost se omezovala pouze na občasné členské schůze a povinná školení o požární ochraně ve válce. Cvičení se nekonala. V roce 1950 vydalo ministerstvo vnitra nové směrnice o reorganizaci hasičstva a roce 1956 se konal 1. celostátní sjezd Československého svazu požární ochrany, který přijel nový organizační řád požární ochrany. Na jaře 1959 bylo započato s výstavbou nové požární zbrojnice ve střední části obce, a to v rámci akce „Z“. Nová zbrojnice byla předána do užívání v polovině roku 1963. V roce 1964 bylo založeno družstvo žáků, a to bylo počátkem velmi úspěšné a nepřetržité práce s dětmi a mládeží v našem sboru. V tomto roce jsme také získali nákladní vůz T 805 a rozloučili jsme se se starým požárním vozem Opel, který byl předán požární jednotě Šediviny.

  V roce 1967 vzniklo též družstvo děvčat. Opět tak bylo navázáno na starou tradici, protože již v roce 1897 bylo členkami osmnáct hasiček. 12. září 1971 oslavil sbor velmi pěknou slavností 90. výročí založení sboru. 5. prosince 1973 si členové sboru přivezli z Jaroměře nový požární vůz Saviem A 30. Dosavadní vůz T 805 byl předán požárnímu sboru v Borovnici. 27. června 1981 jsme oslavili 100. výročí založení sboru.

  Rok 1990 přinesl přejmenování požárnické organizace ze Svazu požární ochrany opět na Sbor dobrovolných hasičů. 23. července 1998 postihla naši obec největší a nejničivější povodeň za posledních 250let. Povodňová vlna brala s sebou vše, co jí stálo v cestě a nevyhnula se ani naší hasičské zbrojnici. V roce 1999 se prováděla přestavba hasičské zbrojnice, kde byla provedena nástavba, rekonstrukce střechy a elektrické instalace, výměna oken a přípojky plynu v ceně 1,5 milionu Kč. V témže roce nám obecní úřad zakoupil další hasičské auto Škoda 706 RTHP CAS 25. V roce 2005 obecní úřad toto auto prodal z důvodu malé využití a stále narůstajícím nákladům na jeho provoz. Na konci roku 2010 jsme získali do užívání další automobil Avia CAS 8. V následujícím roce jsme se rozloučili se starou Avii A 30. Další přírůstek do vozového parku byl až v roce 2017 a to starší devítimístnou dodávkou FIAT DUCATO, zakoupenou pro JSDH s možností využití i pro děti z SDH.

  O sportovních úspěších našeho SDH jsme se zde nezmiňovali z důvodu malého prostoru a obrovských úspěchů. Sportovní činnost probíhá od roku 1963 až do dnes. Za těmito řádky se skrývají hodiny bezplatné práce pro veřejnost a stovky tun sebraného železa. Je nutno zvýraznit i obětavou práci při ochraně zdraví a životů spoluobčanů při přírodních katastrofách. Péče sboru o výchovu dětí a dorostu je velmi významná nejen při výchově pokračovatelů v práci, ale především v zajišťování smysluplného využití volného času, kterým přispívají k fyzické i morální výchově mladých občanů naší obce.

  Významná je i společenská a kulturní činnost členů sboru například tradiční hasičský ples, pořádaní hasičských soutěží, pálení čarodějnic, pořádání besed pro spoluobčany nebo preventivně výchovných akcí pro dětí místní základní školy, či spolupráce s kulturní komisí obce.

Starostové sboru SDH Kvasiny                                   

 • 1895–1910 Alois Štangel                              
 • 1911–1945 Josef Nosek, čp. 15                 
 • 1945–1963 Eduard Kovář                                         
 • 1964–1965 Josef Šmída                                                
 • 1965 - 1971 Josef Voborník                                       
 • 1971–1972 Vladimír Žid                                              
 • 1972–1980 Josef Voborník                                          
 • 1980–1988 Stanislav Pavel                                           
 • 1988–1999 Jan Saidl                                           
 • 1999–2012 Vladimír Šíla st.                                         
 • 2012 – současnost Michal Kubec                                                                                                                                                                                                          

Velitelé požárního sboru v obci

 • 1881–1908 Václav Malý
 • 1909–1927 Adolf Koch
 • 1928–1938 Alois Roleček
 • 1939–1942 František Pohl
 • 1943–1945 Eduard Kovář
 • 1945–1957 Václav Prokop
 • 1958–1959 Josef Nosek
 • 1960–1988 Josef Hofman
 • 1989–1990 Radek Piskora
 • 1991–1994 Milan Jiruška
 • 1995–1998 Stanislav Macháček
 • 1999–2020 Ing. Zdeněk Škop
 • 2020 – dosud Vladimír Skokan

Zásahová jednotka obce

 • velitel jednotky: Vladimír Skokan
 • velitel družstva: Karel Chocholouš
 • strojník: Michal Kubec, Karel Chocholouš
 • hasič: Jiří Štěpánek, Roman Škorpík, Zdeněk Škop, Aleš Vavera, Aleš Vašata, Tomáš Roleček, Tomáš Šidlovský
 • zdravotnice: Monika Šidlovská
 • technik jednotky: Karel Chocholouš

Činnost jednotky

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kasiny je zařazena do kategorie JPO V a v současné době má deset členů. 

  Mimo zásahovou činnost vykonává i práci pro obec Kvasiny, jako je dohled nad pálením čarodějnic, Novoročním ohňostrojem, zaléváním obecní zeleně v období sucha, nebo čištění kanalizace.

K zásahové činnosti využívá automobil RENAULT MIDLUM CAS 4. 

Ve výbavě jednotky je:

 • kalové čerpadlo HONDA
 • plovoucí čerpadlo HONDA
 • motorová řetězová pila
 • elektrocentrála HONDA
 • dýchací přístroje SATURN S7
 • páteřová deska
 • ponorné čerpadlo
 • hasičský vysavač

Páteřová deska, ponorné čerpadlo a hasičký vysavač byl pořízen za podpory Programu rozvoje venkova

 

 

Kroužek mladých hasičů SDH Kvasiny

vedoucí mládeže jsou:   Karel Chocholouš

                                           Lenka Chocholoušová

                                           Monika Šidlovská

                                           Jakub Sedlatý

 

  V kolekivu mladých hasičů je zapojeno na 25 dětí v kategoriích: přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.

 

Naše činnost

  Kolektiv mladých hasičů je zapojen do celoroční činnosti mládeže, hry PLAMEN, ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou a účastní se i ostatních pohárových soutěží družstev i jednotlivců po celé české republice.

Schází se na pravidelných schůzkách a trénincích v hasičské zbrojnici, hřišti Pod Olšinou, či v zimním období v Solnické Sokolovně.

Mimo to pro děti pořádáme týdení letní soustředění, ale i jednodenní a víkendové výlety.

  Na úseku prevence působí v našem sboru Lenka a Karel Chocholoušovi 

Jejich cílem je seznamovat širokou veřejnost s preventivně výchovnou činností v oblasti požární ochrany, jako besedy s občany, nebo akce s touto tématikou pro žáky místní ZŠ.

 

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

předsedkyně s Láďou Hruškou

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky