Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Výzva k podání žádosti

 Příloha č. 2 

Programu Obce Kvasiny „Protihluková opatření“

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvasiny v rámci programu Protihluková opatření pro rok 2021

Účelem dotačního programu je minimalizace dopadů existujícího hlukového zatížení na kvalitu života občanů Kvasin (dále jen „Program“)

Věcně příslušný úřad:

Obecní úřad Kvasiny

Doručovací adresa:

Obecní úřad Kvasiny, Kvasiny 81, 51702 Kvasiny

Věcné zaměření a účel dotace:

Program je zaměřen na poskytnutí dotace na podporu projektů snižující dopady hlukového zatížení na zdraví občanů obce Kvasiny.

Účelem poskytované dotace je realizace efektivních opatření vedoucích ke snižování hlukové zátěže.

Způsob použití dotace:

Dotace se poskytuje jen na úhradu nákladů realizovaného projektu.

Dotaci lze použít na:

a) náklady na měření hluku (max. 100%);

b) náklady na návrh protihlukových opatření (max. 100%);

c) stavební úpravy  a  protihluková opatření (max. 75%);

d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a

k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení do trvalého provozu (max. 100%);

Dotaci nelze poskytnout na:
-   komerční, podnikatelské a reklamní aktivity (mimo náklady spojené s propagací projektu)
-   náklady na občerstvení, potraviny, stravné, cestovné
-   náklady prokazatelně nesouvisející s projektem
-   sankční poplatky, penále a pokuty

Oprávněný žadatel:

O dotaci mohou žádat pouze fyzické osoby, které v obci Kvasiny mají trvalý pobyt a jsou vlastníky nemovitosti ve vymezeném území (v případě nemovitosti mimo vymezené území je podmínkou předložení měření hluku s nadlimitními hodnotami), na které budou prováděna (dodatečná) protihluková opatření.

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

 1. doklad o vlastnictví nemovitosti, na kterou je dotace poskytována (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 2. prohlášení žadatele, že se nemovitost nachází v hlukově zatíženém území, vymezeném v mapě, případně měření hluku s hodnotami nad daný limit (Žádost o dotaci);
 3. návrh na realizaci protihlukových opatření (Žádost o dotaci);
 4. stavební nebo odpovídající povolení stavby či stavebních úprav od příslušného stavebního úřadu (obvykle odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov n/Kn.) případně doklad, že stavební úpravy nevyžadují žádné povolení (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 5. finanční náročnost protihlukových opatření na nemovitosti (dostavba, přístavba, úpravy vnitřní či vnější) formou položkového rozpočtu akce na základě návrhu na realizaci protihlukových opatření (Příloha  č.2.1.);
 6. fotodokumentaci stávajícího stavu domu (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 7. písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů a smlouvy (Příloha č.2.3.).
 8. čestné prohlášení žadatele (Příloha č. 2.2), že:

-  není proti němu/nim/ vedeno insolvenční nebo exekuční řízení;

-  nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu a obecnímu rozpočtu. V případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu obce i státu, byly ve stanoveném termínu řádně vyúčtovány;

-  nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci, není proti němu vedeno exekuční řízení;

-  nevyužívá nemovitost k pronájmu třetím osobám;

-  přijatá dotace nebude použita na provádění protihlukových opatření na nemovitostech využívaných k aktivitám s komerčním přesahem (zaměstnanecké ubytování);

- po dobu min. pěti let nebude předmětná nemovitost prodána a využita k podnikatelským účelům.

 1. kopii dokladu o vedení platného bankovního účtu, na který bude dotace poskytnuta,

Registrována bude pouze kompletní žádost!

Lhůty a termíny

Počátek lhůty a termín pro zahájení podání žádostí:

30 dnů od zveřejnění výzvy na úřední desce

Konec lhůty a termín pro ukončení podání žádosti:                       

vyčerpání finančních prostředků určených na Program

Rozhodnutí o přidělení dotace:        

                                       vždy do 15 dnů po schválení v příslušném orgánu obce

Doklady k vyúčtování:

Vyúčtování dotace a Závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení akce, splnění stanoveného cíle a zdůvodnění odchylek.

Doložka:
Program „Protihluková opatření“ projednalo a schválilo Zastupitelstvo Obce Kvasiny na svém zasedání, konaném dne 5.10.2020, usnesením č. 14/12/2020. Výzva jako příloha dotačního programu „Protihluková opatření“ byla schválena Radou Obce Kvasiny dne 30.12.2020 a ostatní dokumenty včetně drobných úprav Programu  schválila Rada Obce Kvasiny usnesením č.16/69/2021 dne 2.2.2021.

Program je a účinný po 30 dnech ode dne vyvěšení na elektronické úřední desce Obce Kvasiny.

 

Příloha č.1 - Výzvy k podání žádosti

ŽÁDOST, JEJÍ NÁLEŽITOSTI, PŘÍPADNĚ  OBSAH  JEJÍCH  PŘÍLOH

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři se všemi povinnými přílohami a to výhradně prostřednictvím podatelny Obce Kvasiny tohoto Programového dokumentu).

Formulář žádosti obdrží žadatel o podporu (dále jen „žadatel“) na podatelně Obce Kvasiny, Obecní úřad, Kvasiny 81, nebo v elektronické podobě na internetových stránkách obce www.obec-kvasiny.cz  (dále jen „internetové stránky“ nebo „webové stránky“).

O finanční podporu na daný účel lze požádat pouze jedenkrát za příslušný kalendářní rok.

Povinné náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel je povinen v žádosti o přidělení dotace (dále jen „žádost“) uvést:

 1. jméno a příjmení, rodné číslo a adresu;
 2. doklad o pověření osoby oprávněné k jednání za žadatele (písemnou plnou moc);
 3. požadovanou částku a účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít;
 4. dobu, v níž má být dosaženo účelu;
 5. odůvodnění žádosti;
 6. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i ověřenou plnou moc;
 7. seznam příloh k žádosti, přičemž povinnými přílohami k žádosti jsou:
  • rozpočet akce, projektu atd. na předepsaném formuláři, v rozpočtu nesmí být kalkulován zisk;
  • čestné prohlášení o vyrovnání závazků a způsobilosti;
  • kopii dokladu o vedení bankovního účtu, na který bude dotace  poskytnuta;
  • další přílohy uvedené v tomto Programovém dokumentu dle pravidel uvedených v samostatných přílohách k Programovému dokumentu, které jsou jeho nedílnou součástí.

Další pravidla

 1. Podáním žádosti nevzniká žadateli na dotaci právní nárok. Obec si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout žádnému z žadatelů a celé řízení zrušit.
 2. Pokud žadatel prokazatelně v žádosti a v jejich přílohách uvede nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebude mu v příslušném a následujícím kalendářním roce dotace poskytnuta.
 3. Příjemce může dotaci  vrátit bez udání důvodu na účet poskytovatele – obce v průběhu kalendářního roku, ve kterém byla podpora poskytnuta.
 4. Příjemce může požádat písemnou formou zastupitelstvo obce respektive radu obce o změnu účelu využití dotace  za podmínky, že na změněný účel nebyla v příslušném kalendářním roce dotace  schválena nebo poskytnuta. Na jiný účel lze dotaci použít až po schválení této žádosti.

Příloha č. 3 - Výzvy k podání žádosti

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Kvasiny v rámci dotačního programu

Protihluková opatření 2021

Smlouva o poskutnutí dotace - Ke stažení (.doc) (33.05 kB)

Obec Kvasiny

Se sídlem: Obecní úřad, Kvasiny 81, 517 02 Kvasin

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Dále jen „poskytovatel“

a

Jméno

Bydlištěm:

Datum narození:

Bankovní spojení:

Dále je „příjemce“

I.

Předmět a účel smlouvy

Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele v rámci dotačního programu Protihluková opatření (dále jen „dotační program“) na realizaci dílčího projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního programu, které jsou pro příjemce závazné.

 

II.

Výše dotace

1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši ……………………………..Kč (slovy ).

 

2. Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích dílčího projektu je uveden v tabulce:

Předpokládaná výše v Kč             Maximální sazba dotace v %

Celkové výdaje                                                                                                              ------------------------------Celkové způsobilé výdaje                                                                                ------------------------------

Celková dotace                                                                                                              ------------------------------

 

3. Zbývající část výdajů dílčího projektu bude uhrazena z vlastních zdrojů příjemce (minimálně však 25 % ze způsobilých výdajů).

 

4. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové způsobilé výdaje dílčího projektu překročí celkovou výši způsobilých výdajů uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než výše celkových způsobilých výdajů projektu uvedená v tabulce v odst. 2, procentní podíl dotace dle čl. II odst. 2, této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.

 

5. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

 

6. Dotace představuje peněžní prostředky kryté obecním rozpočtem ve smyslu § 10a odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o územních rozpočtech“).

 

III.

Účelové určení dotace

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši uvedené v čl. II. této smlouvy na protihluková opatření pro rodinný dům na adrese …, umístěný na pozemku parc. č. ...,

zapsaný na listu vlastnictví č. … vedeném pro katastrální území …, v obci …, podporovaná v rámci dotačního programu realizovaného poskytovatelem dotace. Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů specifikovaných v čl. V. této smlouvy.

 

2. Projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni …  Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

 

IV.

Platební podmínky

1. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplacení finančních prostředků, které příjemce vynaložil na realizaci projektu.

 

2. Dotace bude příjemci vyplacena na jím určený účet (případně samostatný podúčet) číslo: … vedený u … (banka). Dotace bude ze strany poskytovatele uhrazena výhradně prostřednictvím bankovního převodu.

 

3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na účet specifikovaný v odst. 2 tohoto článku jednorázovou úhradou do 45 pracovních dní ode dne schválení vyúčtování.  Závěrečné vyúčtování musí obsahovat náležitosti dle čl. VI. této smlouvy.

 

4. Příjemci budou uhrazeny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním dokladem, a to ve výši schváleného závěrečného vyúčtování, maximálně však ve výši dle čl. II, odst. 1 této smlouvy.

 

5. Příjemce dotace bere na vědomí, že dotace se považuje za poskytnutou okamžikem jejího připsání na účet uvedený v odst. 2 tohoto článku. Pro účely případné identifikace porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona o územních rozpočtech je tento den považován za den, kdy byla dotace poskytnuta.

 

V.

Způsobilý výdaj

1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány náklady na stavební práce,

dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

a) náklady na měření hluku;

b) náklady na návrh protihlukových opatření;

c) stavební úpravy a protihluková opatření;

d) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a

k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení do trvalého provozu;

 

2. Způsobilé výdaje na realizaci projektu vznikají nejdříve ke dni ……………………………. (datum schválení smlouvy v ZO)

 

 1. měření hluku                                                  max. 100 % z uznatelných nákladů
 2. návrh protihlukových opatření                 max. 100 % z uznatelných nákladů
 3. řešení/stavební práce                                  max.   75 % z uznatelných nákladů
 4. zkoušky nebo testy                                       max. 100% z uznatelných nákladů

 

VI.

Povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy.

 

2. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu realizovaných protihlukových opatření, pořízených v rámci projektu, a uchování dokumentace k projektu po celou dobu udržitelnosti, která je 5let od přidělení dotace, a to i u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává rodinný dům k užívání (např.  vhodnou formulací v kupní, darovací nebo nájemní smlouvě).

 

3. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za opatření se stejnými nebo lepšími parametry, pokud jde o protihluková opatření.

 

4. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

 

5. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace do 14 pracovních dní od ukončení realizace projektu dle čl. III, závěrečné vyúčtování na předepsaných formulářích, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona o územních rozpočtech a které bude obsahovat:

· Kompletně vyplněný formulář závěrečného vyúčtování na předepsaném formuláři opatřený originálním podpisem žadatele/zplnomocněné osoby.

· Kopie faktur, resp. jiných daňových dokladů souvisejících s realizací akce. Kopie faktur, resp. jiných daňových dokladů musejí být vytvořeny z originálních dokladů označených názvem dotačního programu „Protihluková opatření“. Jejich součet musí odpovídat minimálně celkovým způsobilým výdajům akce uvedeným v závěrečném vyúčtování.

· Informace o plnění uvedeném na faktuře/daňovém dokladu musí obsahovat (pokud je to relevantní) specifikaci a náklady na jednotlivá opatření a stavební práce a celkové náklady plnění.

· Kopie bankovního výpisu, příjmového pokladního dokladu dodavatele či účtenky dokládající jednoznačně identifikovatelným způsobem úhradu výdajů, které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí dotace a na něž je požadováno poskytnutí dotace, a to s originálním podpisem příjemce dotace/osoby oprávněné na základě plné moci. Platba na bankovním výpisu musí být jednoznačně identifikovatelná např. na základě variabilního symbolu, kterým je číslo faktury, k níž se platba vztahuje, nebo na základě textu zcela jednoznačně a nezaměnitelně identifikujícího platbu.

· Fotodokumentaci původního stavu a stavu po úpravách.

· Kopii protokolu o instalaci a uvedení nového opatření do provozu, potřebné certifikáty.

· Doklad o likvidaci vzniklého odpadu. Likvidace musí být provedena firmou oprávněnou k provádění likvidace tohoto druhu odpadu (např. sběrný dvůr).

 

6. Příjemce souhlasí a bude spolupracovat po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti s kontrolami ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly celého projektu na místě, a to v souladu se zákonem o finanční kontrole.

7. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává

rodinný dům k užívání, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, možnost kontroly dle odst. 6

tohoto článku (např. vhodnou formulací v kupní, darovací nebo nájemní smlouvě).

 

8. Příjemce dotace je povinen neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách ve vlastnických právech příjemce k rodinnému domu či v jeho identifikačních údajích, včetně doložení všech relevantních dokumentů v listinné podobě. Tato povinnost platí po celou dobu od podání žádosti až po ukončení doby povinné udržitelnosti, tj. 5 let od přidělení dotace. Po oznámení změny je administrátor dotačního programu oprávněn vyžádat si případně další podklady, kterými příjemce dotace prokáže splnění podmínek dotačního programu a skutečnost, že se nezměnil, resp. nezanikl účel poskytnuté dotace. Budou-li změny realizovány bez souhlasu nositele dotačního programu, resp. Obce Kvasiny jako poskytovatele dotace a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek dotačního programu, dotace nemusí být poskytnuta nebo může být požadováno ze strany Obce Kvasiny jako poskytovatele dotace její vrácení. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen v případech dle ustanovení čl. IX., odst. 3.

 

9. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 6 tohoto článku, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.

 

VII.

Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

 

2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o územních rozpočtech.

 

3. Porušení lhůt u povinností uvedených v čl. VI. odst. 5 a 8 je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu § 10a odst. 6 zákona o územních rozpočtech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši 0-5 % z poskytnuté dotace za každé toto porušení, pokud nedoložení potřebných dokladů samo o sobě nemá za následek neprokázání účelu dotace dle čl. III této smlouvy či krácení způsobilých výdajů k proplacení dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.

 

4. V případě porušení povinností stanovených pro čerpání dotace upravených v této smlouvě a dotačním programu, zjištěných na základě provedené kontroly, může být příjemce vyzván k provedení opatření k nápravě zjištěného pochybení tehdy, jestliže porušil méně závažnou podmínku, u které je stanovena možnost sníženého odvodu dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

 

5. V případě zjištění porušení povinností stanovených pro čerpání dotace upravených v této smlouvě a dotačním programu po vyplacení dotace, zpravidla na základě provedené kontroly, může být příjemce vyzván k vrácení dotace nebo její poměrné části. Pokud příjemce svou povinnost k vrácení dotace nesplní v jemu stanovené lhůtě, bude považována nečinnost příjemce za porušení rozpočtové kázně ve formě zadržení dotace.

 

6. Porušení povinností příjemce jiných než těch, které jsou upraveny v odst. 3 tohoto článku, bude považováno za porušení rozpočtové kázně s tím, že bude požadován odvod ve výši neoprávněného použití dotace a zároveň i úhrada penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně ve vztahu k uloženému odvodu.

VIII.

Výpověď smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil příjemce a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo příjemce nepoužil dotaci v souladu s účelem stanoveným v čl. I a čl. III. této smlouvy.

 

2. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

 

3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy a k požadavku vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen vrátit celou poskytnutou částku nebo část dotace nejpozději do 15 dní od doručení výpovědi příjemci bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, přestože byla uzavřena smlouva, má poskytovatel právo ji neposkytnout.

 

4. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí dotace. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem do 15 dní od doručení výpovědi poskytovateli.

 

5. Peněžní prostředky dotace nelze zároveň poskytnout tehdy, pokud bude proti majetku příjemce vedeno insolvenční nebo exekuční řízení, které bude postihovat nemovitost, v níž se nachází zdroj tepla, jehož výměna má být hrazena z peněžních prostředků dotace dle této smlouvy. V takovém případě se jedná o důvod pro výpověď smlouvy a pro nevyplacení dotace.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v této smlouvě.

 

2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek není třeba uzavírat v případě, kdy změna spočívá pouze v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými typy opatření (výdaji), které žadatel uvedl v Předmětu žádosti o podporu v rámci žádosti o poskytnutí dotace, která je přílohou této smlouvy. Dále není dodatek nutné uzavírat v případě změny identifikačních údajů v preambuli smlouvy s výjimkou změny čísla účtu příjemce dotace a změn v osobě příjemce dotace.

 

4. Tato smlouva byla zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

 

6. Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní

všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.

 

7. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.

 

8. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Kvasiny. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Příjemce souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

10.  O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Obce Kvasiny svým usnesením č…. ze dne ….

 

 

 

 

 

 

 

Za poskytovatele:                                                                         Příjemce:

V Kvasinách dne __________                                                 V____________________ dne __________

 

Jméno a příjmení, funkce                                                          Jméno a příjmení

 

Podpis                                                                                                 Podpis

Příloha č. 4 - Výzvy k podání žádosti

Vyúčtování dotace dotace z rozpočtu Obce Kvasiny v rámci dotačního programu

Protihluková opatření 2021

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Je dokončeno pokládání střešní krytiny, zbývá už jen kačírek

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky