Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Dotační program „Protihluková opatření“

na zvyšování kvality životních podmínek obyvatel obce žijících v blízkosti průmyslových a ostatních provozů s legálními zdroji hluku

Preambule

Poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Kvasiny v rámci Programu „Protihluková opatření“ podléhá pravidlům stanoveným zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a tímto programem.

Na finanční prostředky poskytované z rozpočtu Obce Kvasiny (dotaci) v rámci Programu „Protihluková opatření“ není právní nárok.

Na rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

I.

Cíle a zdroje programu 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je snaha Obce Kvasiny o pomoc občanům se zkvalitněním jejich života v obci snižováním celkového hlukového zatížení a minimalizací dopadů existujícího hluku z legálně povoleného provozu průmyslových a ostatních závodů. Tento hluk sice nepřesahuje hygienické limity, ale vymezené území může být orgány Hygienické služby při jeho dlouhodobém působení vyhodnoceno jako hlukově zatížené území.

Cílem dotačního programu je snížení negativních vlivů hluku na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení hlukové zátěže, a to za účelem zlepšení kvality životních podmínek občanů žijících v uvedené lokalitě obce.

Zdrojem finančních prostředků pro Program „Protihluková opatření“ jsou dobrovolné finanční prostředky od právnických osob, které jsou známými, dříve existujícími legálními zdroji hluku z průmyslových a ostatních provozů v katastru obce Kvasiny nebo v sousedních katastrech, poskytnuté obci na základě darovací smlouvy.

Celková alokace programu je závislá na celkové výši darů poskytnutých společnostmi, které vlastní stávající provozy s legálními zdroji hluku v obci Kvasiny. Tyto účelové dary budou ve 100 % výši využity Obcí Kvasiny v rámci tohoto programu.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150.000 Kč

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 50.000 Kč

V rámci jednoho roku může žadatel podat pouze jednu žádost.

Minimální podíl příjemce dotace: 25 % z uznatelných nákladů projektu

II.

Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. Poskytovatel

Poskytovatelem finančních prostředků z rozpočtu Obce Kvasiny v rámci Programu „Protihluková opatření“ je Obec Kvasiny, č.p. 81, 517 02 Kvasiny, IČ 00275026, zastoupená starostkou obce Alicí Novákovou.

Obec poskytne příjemci finanční prostředky na krytí části výdajů příjemce, spojených s aktivitami v oblasti zlepšování kvality života v obci Kvasiny, zejména na opatření v oblasti životního prostředí směřující k ochraně před negativním působením hluku a tím ke zlepšování veřejného zdraví. Dotace je zaměřena výhradně na projekty podporující realizaci protihlukových opatření objektů rodinných domů a bytových jednotek ve vlastnictví fyzických osob, které se nacházejí ve vymezeném území v bezprostřední blízkosti zdrojů hluku.

Obec poskytne finanční prostředky jednotlivým žadatelům za účelem částečné podpory aktivit v oblasti stavebních úprav a protihlukových opatření na obvodovém plášti objektu významném z hlediska pronikání hluku (obývací pokoj, ložnice, obytná kuchyň, dětský pokoj, pracovna, za obvodovými zdmi přivrácenými ke zdroji hluku). Pokrytí části výdajů příjemce zahrnuje uskutečnění níže zmíněných aktivit, hrazených v daném roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace:

 1. měření hluku                                     max. 100 % z uznatelných nákladů
 2. návrh protihlukových opatření          max. 100 % z uznatelných nákladů
 3. řešení/stavební práce                          max.   75 % z uznatelných nákladů
 4. zkoušky, testy                         max. 100% z uznatelných nákladů

Poskytnutí finanční dotace se nevztahuje na opatření, která jsou prováděna mimo obytné místnosti, které nejsou v trvalém užívání.

 

Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k realizované akci nebo činnosti.

 1. Oprávněný žadatel:

O dotaci mohou žádat pouze fyzické osoby, které v obci Kvasiny mají trvalý pobyt a jsou vlastníky nemovitosti ve vymezeném území (v případě nemovitosti mimo vymezené území je podmínkou předložení měření hluku s nadlimitními hodnotami), na které budou prováděna (dodatečná) protihluková opatření, a jsou povinni splnit tyto podmínky, které doloží čestným prohlášením:

Příloha č.2.1. Čestné prohlášení

 1. příjemce nevyužívá nemovitost k pronájmu třetím osobám;
 2. příjemce má ke dni poskytnutí dotace vyrovnány veškeré své závazky a není proti němu vedeno exekuční řízení;
 3. přijatá dotace nebude použita na provádění protihlukových opatření na nemovitostech využívaných k aktivitám s komerčním přesahem (zaměstnanecké ubytovávání).
 4. po dobu minimálně dvou let nesmí být předmětná nemovitost prodána za využitím k podnikatelským účelů – k ubytování.

Žadatel dále předloží:

 1. prohlášení, že se nemovitost nachází v hlukově zatíženém území, vymezeném v mapě, případně měření hluku s hodnotami nad daný limit (Žádost o dotaci);
 2. fotodokumentaci stávajícího stavu;
 3. položkový rozpočet projektu, případně jeho části týkající se účelu dotace(Příloha č.2);
 4. doklad o vlastnictví nemovitosti, na kterou je dotace poskytována;
 5. splnění povinností v souladu se stavebním zákonem, či jiný doklad o přípustnosti realizace projektu;
 6. písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů a smlouvy (Příloha č. 5).
 7. Uznatelné výdaje:

Měření hluku není požadováno, pokud se nemovitost nachází ve vymezeném území. V případě, že nemovitost se nachází mimo vymezené území, je nutné předložit měření hluku s výsledkem měření, ve kterém budou nadlimitní hodnoty a měření hluku je poté uznatelným výdajem a podkladem pro stanovení výše dotace. (max. 100%)

Návrh opatření včetně položkového rozpočtu je uznatelným výdajem a podkladem pro stanovení maximální výše dotace. (max. 100%)

Stavební úpravy a protihluková opatření jsou uznatelným výdajem v případě, jsou-li přímo spojené s realizací protihlukového opatření na obvodovém plášti objektu významném z hlediska pronikání hluku (obývací pokoj, ložnice, obytná kuchyně, dětský pokoj, pracovna, za obvodovými zdmi přivrácenými ke zdroji hluku). Pokud se jedná o systémové opatření, bude uznatelnou pouze část přímo spojená s realizací protihlukového opatření za obvodovými zdmi přivrácenými ke zdroji hluku. (max. 75%)

 1. Kritéria pro posuzování projektů:
 1. Připravenost a realizovatelnost projektu
 2. Výše spoluúčasti

III.

Termíny, podmínky a zásady poskytování dotace

Lhůta pro podání žádostí

Žádosti o dotaci lze podávat průběžně a to pouze na předepsaném formuláři Žádosti o dotaci (Příloha č. 1 Programu).

Podmínky pro podání žádosti

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

 1. doklad o vlastnictví nemovitosti, na kterou je dotace poskytována (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 2. prohlášení žadatele, že se nemovitost nachází v hlukově zatíženém území, vymezeném v mapě, případně měření hluku s hodnotami nad daný limit (Žádost o dotaci);
 3. návrh na realizaci protihlukových opatření (Žádost o dotaci);
 4. stavební nebo odpovídající povolení stavby či stavebních úprav od příslušného stavebního úřadu (obvykle odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov n/Kn.) případně doklad, že stavební úpravy nevyžadují žádné povolení (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 5. finanční náročnost protihlukových opatření na nemovitosti (dostavba, přístavba, úpravy vnitřní či vnější) formou položkového rozpočtu akce na základě návrhu na realizaci protihlukových opatření (Příloha  č.2.1.);
 6. fotodokumentaci stávajícího stavu domu (přiložený dokument k Žádosti o dotaci);
 7. čestné prohlášení žadatele, že proti němu není vedeno exekuční řízení a o vyrovnání závazků vůči obci (Příloha č. 2.2);
 8. písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů a smlouvy (Příloha č.2.3.).

Posouzení žádosti o poskytnutí dotace z hlediska:

 1. soulad žádosti s programem a podmínkami pro poskytnutí dotace;
 2. naplňování cílů programu;
 3. přínos, který realizací vznikne;
 4. výše vlastních zdrojů žadatele;
 5. hospodárnost prostředků.

Není-li stanoveno jinak, musí být poskytnutá dotace vyčerpána nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku, nebo v případě dlouhodobých projektů (přesahujících období jednoho roku) do 31.12. roku ukončení projektu.

Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

 1. o poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel, a to prostřednictvím Zastupitelstva Obce Kvasiny, které si může k tomuto účelu vytvořit poradní orgán;
 2. finanční prostředky se poskytují na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem ( Příloha č. 3);
 3. poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které příjemce vynaloží na protihluková opatření;
 4. žadatel je povinen předložit po ukončení stavby vyúčtování a závěrečnou zprávu o realizaci protihlukových opatření, na základě které bude dotace proplacena (Příloha č. 4).
 5. finanční prostředky budou vyplaceny po předložení:

Vyúčtování poskytnuté dotace (Příloha č.4):

 1. Závěrečné zprávy (Příloha č. 4):            
 • popis realizace opatření;
 • popis případných změn oproti původnímu návrhu a jejich zdůvodnění;
 • fotodokumentace průběhu realizace opatření (přiložený dokument k Vyúčtování) ;
 • kopie kolaudačního souhlasu (byl-li vydán) (přiložené dokumenty k Vyúčtování);
 • kopie dokladů předkládaných ke kolaudaci (je-li požadována) (přiložené dokumenty k Vyúčtování).
 1. Příjemce je povinen vrátit finanční prostředky (nebo jejich příslušnou část) v případě:
 • uvedení nepravdivých informací v žádosti o finanční prostředky nebo jiných dokladech;
 • porušení nebo nesplnění podmínek určených Zastupitelstvem Obce;
 • porušení některého z ustanovení tohoto programu nebo písemné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze strany příjemce.

Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce vrátit neoprávněně čerpané finanční prostředky do 30-ti dnů po výzvě poskytovatele, případně uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet obce Kvasiny. O udělení sankce v podobě penále rozhoduje Zastupitelstvo Obce Kvasiny.

Obec Kvasiny je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, provádět veřejnoprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady.

IV.

Formuláře k žádosti o dotaci

Přílohou tohoto programu je

 1. Mapa s vyznačením vymezeného území  (Příloha č. 1)
 2. Výzva k podání žádosti (Příloha č. 2)

Přílohy včetně Programu jsou k dispozici ke stažení na oficiálních internetových stránkách Obce Kvasiny, nebo v písemné podobě v podatelně obecního úřadu.

V.

Závěrečná ustanovení

Tento program lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze rozhodnutím Zastupitelstva Obce Kvasiny.

Práva a povinnosti neupravené tímto Programem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), případně zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Finanční zdroje pro krytí nákladů programu poskytla formou finančního daru společnost ŠKODA AUTO a.s. dle smlouvy č. KVA-33-20-048-SR, ze dne 18.11.2020, schválené usnesením Rady Obce Kvasiny č. 2/61/2020 ze dne 6.11.2020.

Tento Program projednalo a schválilo Zastupitelstvo Obce Kvasiny na svém zasedání, konaném dne 5.10.2020, usnesením č. 14/12/2020. Výzva jako příloha dotačního programu „Protihluková opatření“ byla schválena Radou Obce Kvasiny dne 30.12.2020 a ostatní dokumenty včetně drobných úprav programu  schválila Rada Obce Kvasiny usnesením č.16/69/2021 dne 2.2.2021.

 

Ing. Alice Nováková v.r.

Starostka Obce Kvasiny

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 7. 2024, 8:49:04

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky